Optimet Tıbbi Atık Sterilizasyon Sistemleri

 

Tıbbi Atıklar, sağlık merkezlerinde üretilen atıklara verilen genel isimdir. Bu atıkların %80 kadar bir kısmı evsel nitelikli atık olup, %50 kadar porsiyonu geri dönüşebilir / kazanılabilir ve %50 kadar bir porsiyonu da geri dönüşüm / kazanım değeri olmayan atık türüdür. Tıbbi Atıkların %20 lik porsiyonu ise tehlikeli atık gurubunu oluşturur.

Tehlikeli atık gurubunda en önemli porsiyon, tüm tıbbi atıkların %14-15'ini oluşturan enfeksiyöz tıbbi atıklardır. Bunun dışında %5 kadar bir porsiyon kimyasal nitelikli, %0.5-1  kadar bir porsiyon da radyoaktif atıklar, mikotoksik / sitotostik atıklardır.( tıbbi atık sınıflandırma şemasını kütüphaneden indirebilirsiniz )

Tehlikeli atıklar gurubunda yer alan alt guruplar ve oranları otalama olarak şu şekilde bir tablo oluşturur.

 

  • %75   Enfekte atık
  • %10 Patolojik atık
  • %5 Farmakolojik atık
  • %4 Kimyasal atık
  • %5 Fotokimyasal atık
  • %1 Radyoaktif ve totoksik atık

Şurası bir gerçektir ki, tehlikeli atık gurubunda yer alan bütün alt gurupları bertaraf edebilecek tek bir yöntem yoktur.

Tehlikeli atık gurubunda en büyük porsiyonu oluşturan enfekte tıbbi atıklar tıbbi atık sterilizasyon cihazlarının hedefini oluşturur ve genel hatlarıyla muhtelif atık türlerini kapsar. (Enfekte atık gurubundaki atık türleri şemasını kütüphaneden indirebilirsiniz)

Patolojik atıkların bertaraf metodu konusu genellikle tartışılan bir konudur ve bertaraflarında ülkelerin, toplumların etik ve dinsel inanışları ve duyguları da rol oynar. Sterilizasyon cihazları bu tür atıkların bertaraf edilmeleri için teknik ve teknolojik bir eksikliğe sahip değildir. Cihaza yüklendikleri takdirde, parçalanmış ve ufalanmış halde diğer tür atıklarla birlikte sterli halde sistemi terk ederler. Ancak bu işlemi yapıp yapmamak işletici ve kullanıcının insiyatifindedir.

Kimyasal, farmakolojik, toksik atıkların bertarafı için sterilizasyon uygun değildir ve bu gurup atıklar için insinerasyon temel metoddur.

Radyoaktif atıklar ise Uluslararası Atom Enerji Ajansı ve Lokal Atom Enerjisi kurumlarının izlemesi altında olup, enkapsülasyon, gömme gibi özel yöntemlerle bertaraf edilirler.

 

Optimet Tasarımı ve Yöntemi

Optimet Tıbbi Atık Sterilizasyon Sistemleri; basınçlı buhar sterilizasyonu yöntemini uygulamaktadır. Bu uygulamada esas, steril olması, istenilen enfekte malzemenin basınç altında doygun buhar ile yeterli süreyle temas etmesidir. Temel felsefe bu teması yeterli bir süre için gerçekleştirmektir.

Öte yandan dezenfeksiyon ile sterilizasyonu karıştırmamak gereklidir.

Dezenfeksiyon bakteri sporları dahil her türlü mikrobiyal yaşamın 4 Log 10 (%99.99) oranında son bulması demektir.

Sterilizasyon ise 6 Log 10 (%99.9999) oranında mikrobiyal yaşamın son bulmasını gerektirir. Dolayısıyle sterilizasyon dezenfeksiyondan 100 kez daha etkin bir süreçtir.

O halde amaç malzeme ile kızgın buharı doymuş ve kapalı bir ortamda yeterli süre temas ettirmektir. Buharın malzemenin içindeki boşluklara, kapalı kaplara, boru ve enjektör tipindeki malzemelere ulaşması ve sarmalaması şarttır. Bu da kesin bir şekilde ancak malzemenin ufak parçalar haline getirilmesi; enjektör, hortum gibi kapalı formlardaki malzemelerin de kırışlarak-parçalanarak yüzeysel malzemeler haline getirilmesi ile  mümkün olacaktır. İstenilen amaç 6 Log 10 düzeyinde homojen ve  kesin bir sterilizasyon ise aksi mümkün değildir. Bu konudaki yapılmış olan akademik çalışmalar bu gerçeği pekiştirmektedir. ( kütüphaneden bu konuda yapılmış çalışmaları indirebilirsiniz )

Öte yandan sterilizasyonun homojen olarak gerçekleşmesi en az sterilizasyon etkinliği kadar hedeflenen bir amaçtır. Bu amaçla Optimet, sterilizasyonun oluştuğu kazan içinde atıkların karıştırılmasını temin edecek bir sonsuz helezon (Arşimed helezonu) kullanmakta ve böylece sıcaklık, basınç ve buhar dağılımının her noktada eşit olmasını temin ederek homojen sterilizasyon sağlamaktadır.

Bir diğer önemli gereklilik de özellikle saha tipi işletmelerde atığın fazla olmasından dolayı manuel işlemlerin en az düzeyde olması gereğidir. Bu amaçla Optimet tam otomatik bir tasarım gerçekleştirmiş olup, yüklemeden deşarja kadar tüm proses PLC kontrolü altında tam otomatik olarak yürümektedir.

Optimet tasarımının bir diğer önemli özelliği de tasarımın ana ünitelerinden olan bunker ve sterilizasyon kazanı boyutlarının ve kırıcı kapasitesinin değiştirilmeye çok uygun olduğu ve bunun sonucunda uygulama amacına uygun farklı kapasitelerde cihaz üretiminin kolaylıkla mümkün olmasıdır.

Sonuç olarak Optimet doğrudur, farklıdır, kesin ve homojen bir sterilizasyonu, tam otomatik olarak farklı kapasiteleri hedefleyerek gerçekleştirir.

Bu nedenle Optimet yapılmış en iyi sterilizasyon sistemidir.

Optimet üstün tasarım özelliklerini kütüphaneden indirebilirsiniz.

 

Modeller

Optimet MWS-2000 ve MWS-4000 modellerini standart olarak üretmektedir. Bu sistemlerle atık yoğunluğunun 100 kg/m3 olması varsayımıyla 200 ve 400 kg/saat'lik kapasiteler hedeflenmektedir. Ancak atık yoğunluğunun daha fazla olması durumunda %50 ye yakın kapasite artışı sağlanabilir.

Öte yandan en kısa zamanda 100 kg/saat kapasiteli ve küçük işletmeler ile hastane çapında çalışacak sterilizasyon cihazları da tasarlanacak ve üretim skalasına dahil edilecektir.